KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA YAZISI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA YAZISI

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MOTAŞ A.Ş. (MOTAŞ) olarak kişisel verilerinizin güvenliği için hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle,  ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, MOTAŞ ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem göstermekteyiz.  KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MOTAŞ A.Ş. ( “Veri Sorumlusu” ) sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda anlatıldığı gibi işlemektedir.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MOTAŞ A.Ş. işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında; Şirketimiz ile gerek Müşteri İletişimi ve Memnuniyet Programı ve/veya Malatya Kart ve MOTAŞ tarafından hayata geçirilecek mikro uygulamalar ve siteler üyeliği ile kiracı ve kiraya veren olarak imzalanan Sözleşmeler kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (Ad, Soyad, TC kimlik No, doğum tarihi, medeni durum, eğitim durumu, cinsiyet, yaşadığı şehir, adres bilgileri, ev/iş telefon numarası, cep telefon numaraları, geliri, vergi dairesi, vergi numarası, e-mail adresleri, kan grubu, evlilik tarihi, mesleği, fert sayısı, alışveriş bilgileri, ilgi alanları, zevk ve beğeniler, bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü ve ses kaydı, ödeme bilgileri ) Şirketimiz tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak sözleşme ilişkisi içerisinde POS ile ödeme işlemlerinde hataların düzeltilmesi amacıyla ilgili bankalara, sosyal paylaşım sitelerine  (Google, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Linkedin, Yandex, Pinterest, Snapchat, Twitch, TikTok, Bip gibi) Malatya Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine, Müşteri İletişimi ve Memnuniyet Programı ortaklarımız ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi üçüncü kişilere aktarılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi:

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz; Kart ve bilet satış/dolum merkezlerimiz, çağrı merkezimiz, kurumsal internet sitelerimiz, e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da iş ilişkilerimiz sırasında, ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır.

Kişisel verileriniz, müşterilerimizin açık rızaları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

MOTAŞ, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Çerez Politikası ve Aydınlatma metnimize www.motas.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, MOTAŞ tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

Şirketimiz tarafından sunulan Mal ve hizmetleri tanıtmak, üyeleri tanımak ve iletişimi arttırmak, imajı arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, kullanıcıya özel tanıtım ve duyurular hazırlanması ve gönderilmesi, kullanıcılara daha iyi bir ulaşım deneyimi sağlamak, müşteri anketi, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak.

Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi.

Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

Müşteri ve tedarikçilerimizin danışma hizmeti temin sürecini yürütmek,

İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak

Kişisel verilerinizin MOTAŞ tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MOTAŞ A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında yer almaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

Kişisel Verileriniz, Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz,  Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, MOTAŞ tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçi iş ortaklarımıza, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk kişileri, topluluk kişilerine ve GSM Operatörlerine aktarılabilmektedir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MOTAŞ A.Ş. ne başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca:

  1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  9. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı  MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MOTAŞ A.Ş.. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Hoca Ahmet Yesevi Mh. Şehir Mezarlığı Cd. No:4/3 Motaş Garajı Yeşilyurt / MALATYA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu motaskep@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MOTAŞ A.Ş.

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunmamızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, ondan memnun olduğunuzu varsayacağız.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.
770